fbpx

Obchodné podmienky

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 • Nákup v internetovom obchode www.smartvit.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: spoločnosť vlastniaca internetový obchod www.smartvit.sk
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.smartvit.sk 

2.  OBJEDNÁVANIE TOVARU 

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.smartvit.sk.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese  info@smartvit.sk Objednávky  podané prostredníctvom internetového obchodu www.smartvit.sk sú záväzné.
 • Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými, dodacími, platobnými podmienkami, ako i reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky od predávajúceho, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
 • Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia tovaru
 • Objednávkou vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane poštovného a prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť nim zadaných údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  • Meno kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo alebo email
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
  • IČO a SK DIČ spoločnosti
  • Kontaktnú osobu a telefón
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 • Objednávku môžete zaslať i písomne na adresu uvedenú v kontaktoch.
 • Platnosť týchto obchodných podmienok je stanovená na dobu od 01.07.2015 do nahradenia novou verziou. Prípadná nová verzia bude vyhlásená odpovedajúcim spôsobom na internetových stránkach www.smartvit.sk

3.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 – Online pri zadávaní objednávky:

 • pomocou služby STRIPE – poplatok 0€
 • Prevoddným príkazom – poplatok 0€
 • Na dobierku – poplatok 1,2€ s DPH

 – Pri prevzatí tovaru:

 • poštovou alebo kuriérnou dobierkou – cena za dobierku je 1,2 € s DPH
 • Všetky ceny uvedené v elektronickom obchode i na faktúre sú koncové a sú platné v okamihu objednania. K Vašej objednávke bude priložená faktúra, v ktorej budú uvedené všetky jej náležitosti spolu s cenami za jednotlivé položky vrátane DPH. 
 • Faktúra slúži zároveň ako záručný list.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od zaslania objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady (vrátane balného a poštovného).
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.smartvit.sk
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. 

4.  DODACIE PODMIENKY A CENA  

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
 • Všetok tovar objednaný v internetovom obchode sa snažíme doručiť v čo najkratšom termíne od zadania záväznej objednávky.
 • Tovar bude s určitosťou odoslaný kupujúcemu do 1 týždňa od zaslania objednávky.
 • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
 • V prípade, že nastane situácia, že tovar nebude k dispozícii na sklade, predávajúci upovedomí o tom kupujúceho a po vzájomnej dohode bude spresnený obsah a dodacia lehota objednávky.
 • K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.
 • Dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte, prípadne kuriérovi.

 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 2,4 € s DPH pri zaslaní cez Slovenskú poštu na poštu 
 • 3,0 € s DPH pri zaslaní kuriérnou službou Slovak parcel service do parcelshopu
 • 3,6 € s DPH pri zaslaní kuriérom Slovenskej pošty alebo Slovak parcel Service

5.  STORNO OBJEDNÁVKY 

 • Storno objednávky zo strany kupujúceho sa riadi zákonom 367/2000 Zb.
 • Pri stornovaní objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ak preukázateľne vznikla týmto jednaním.
 • Pri stornovaní objednávky ak bola prevzatá a uhradená, prepravné náklady spojené s navrátením objednávky odosielateľovy znáša kupujúci.
 • V prípade vrátenia tovaru nie jhe možné zaslať tovar na dobierku – treba pouzžiť reklamačný formulár ktorý je dostupný v sekcii Formulár pre vrátenie tovaru alebo na nasledujúcom odkaze FORMULAR PRE VRATENIE TOVARU
 • Vyplnený reklamačný formulár spolu s tovarom zašlite poštou alebo doručte osobne na adresu: 3A s.r.o. Majerníková 2, 84105, Bratislava
 • V prípade, že platba bola vykonaná pred prevzatím tovaru a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude finančná čiastka prevedená späť na účet kupujúceho.
 • Pri platbe pred prevzatím tovaru, je v prípade zrušenia objednávky kupujúcim vrátená finančná čiastka znížená o bankové, poštovné a manipulačné poplatky.
 • Storno objednávky zo strany predávajúceho je možné, ak sa tovar už z rôznych dôvodov nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena  tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, atď.). 

6.  KONTROLA DODÁVKY TOVARU OD DOPRAVCU 

 • Odporúčame, aby si kupujúci skontroloval obsah dodávky pri prevzatí balíka od dopravcu. Pokiaľ obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo tovar nezodpovedá uvedenému na priloženej faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u dopravcu. V prípade že nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať kontrolu dodávky hneď pri prevzatí zásielky od dopravcu, je kupujúci povinný tak učiniť bez zbytočného odkladu do 24 hod a o zistených nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho..

7.  VRÁTENIE TOVARU 

 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Pre vrátenie tovaru treba použiť formulár: FORMULAR PRE VRATENIE TOVARU
 • Tovar musí byť kompletný, neotvorený v pôvodnom nepoškodenom obale, s pridaným príbalovým letákom a s dokladom o kúpe.
 • Tovar je potrebné zaslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania).
 • Prepravné náklady platené kupujúcim pri vrátení tovaru sa nenahradzujú. Následne je kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o poštovné pri nákupe a ďalšie preukázateľné náklady, ktoré budú detailne vyčíslené predávajúcim.

8.  ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS 

 • Internetový obchod www.smartvit.sk poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov.
 • Pri oprávnených reklamáciách uplatnených v záručnej dobe sa predajca zaväzuje bezplatne odstrániť nedostatky na produktoch. 

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

      – ak kupujúci už otvoril originálny obal produktu od výrobcu

      – mechanickým poškodením alebo opotrebením

      – živelnými pohromami

 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že došlo už k otvoreniu originálneho obalu produktu, došlo k nesprávnemu zaobchádzaniu s produktom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do produktu. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby produktu spôsobené živelnou pohromou.

Pri zaslaní  tovaru k reklamácii je vždy nutné predložiť:

      – doklad o nákupe tovaru (faktúra)

            – písomný opis nedostatku zaslaného tovaru

 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis nedostatku. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a v originálnom obale.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. 

Alternatívne riešenie sporov ARS  – RSO

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@smartvit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.smartvit.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi hore uvedeným zákonom. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.
 • Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt. Ďalej evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.
 • Všetky informácie na www.smartvit.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek iných údajov – obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov a podobne. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto však potrebujeme poznať všetky vyššie uvedené údaje. Tieto údaje s Vaším súhlasom získame pri Vašej trvalej alebo dočasnej registrácii.
 • Po zalogovaní na www.smartvit.sk je možné registračné údaje editovať, prípadne zmazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že požadujete Vašu registráciu úplne zrušiť a nenakúpili ste u nás, postačuje odoslať email na info@smartvit.sk a údaje budú zrušené.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom. 

 10.  GARANCIA KVALITY 

 • Všetky ponúkané produkty sú oficiálne registrované v SR, výživové doplnky sú odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR. 

11.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
 • Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou podmienok súhlasí.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 • Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle  § 262 ods. 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, predovšetkým  §409 anasl.
Nákupný košík